Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2018
 
Giới thiệu
 

Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch được thành lập ngày 22 tháng 01 năm 1994 theo Quyết định số 03-UB/TCCB của Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Theo Quyết định số 1037/QĐ-BKH ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch là đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các nội dung đào tạo, bồi dưỡng khác cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kế hoạch và đầu tư từ Trung ương đến địa phương theo quy hoạch, kế hoạch được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội và là đơn vị tài khoản cấp II, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để giao dịch.

Tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch gồm:

+ Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

+ Các Phòng chuyên môn: Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng và Phòng Hành chính - Quản trị.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414.
Fax: 024.37346416.

Website: http://trungtambdcb.mpi.gov.vn
E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com

- Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng
Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414.
Fax: 024.37346416.

- Phòng Kế toán, Hành chính - Quản trị
Điện thoại: 024.37346415.

 

 

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.