TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024
Ngày 29/12/2017-08:58:00 AM
Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch

1. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch 5 năm và hằng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

2. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, nội dung, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về kế hoạch và đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về phân cấp quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, phục vụ nhu cầu của xã hội thông qua các hình thức phù hợp theo quy định của Bộ và pháp luật.

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức theo tiêu chuẩn chức danh các ngạch công chức, viên chức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ kế hoạch và đầu tư, ngoại ngữ, tin học, hội nhập quốc tế và các nội dung khác nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và ngành kế hoạch và đầu tư theo kế hoạch được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

4. Liên kết với các cơ sở đào tạo để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, kiến thức quản lý kinh tế, ngoại ngữ, tin học và các nội dung đào tạo khác theo các phương thức phù hợp.

5. Cấp và quản lý việc cấp các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

7. Tổ chức đánh giá đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo về những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

8. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện nội dung đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và ngành kế hoạch và đầu tư trong các chương trình, dự án có nguồn vốn trong và ngoài nước do Bộ được giao chủ trì thực hiện.

9. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phục vụ thi nâng ngạch hằng năm cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

10. Thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

11. Quản lý công chức, viên chức, người lao động theo hợp đồng; bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và nhân viên quản lý, phục vụ theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tài chính, tài sản, kinh phí đào tạo được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê theo quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

    Tổng số lượt xem: 1309
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.